top of page
Ecolab  Средства за хигиена и дезинфекција на тоалети и санитарии

MAXX Into ALK2

АЛКАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ

 • Перформанс

- Лесно ги отклонува остатоците од сапун,телесната маснотија и нечистотија

- Остава лесен,пријатен и свеж мирис

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,2%)  како би се намалиле трошоците во чистењето

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите што значи дека при употреба не е потребно користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО )

MAXX Into Citurs2

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО И ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ СО МИРИС НА ЛИМОН

 • Перформанс

- Посебно погодено за тоалети со голем број на корисници 

- По употреба остава свеж мирис на Лимон 

 • Ефикасност

- Истовремено отклонува каменеец и други нечистотии специфицни за санитарско подрагје 

- Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

MAXX Into C2

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ЧИСТЕЊЕ НА САНТАРИИ

 • Перформанс 

- Основано на иновативна и моќна комбинација на киселини и тензиди 

- Ефикасно отстранува каменец, каменец од урина, остатоци од сапун, телесни маснотии и нечистотии 

 • Ефикасност

-Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците за чистење 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

MAXX Into2

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО И ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ

 • Перформанс

- Комбинира исклучителна способност на отстранување на воден и урински каменец и наслаги од сапун со одлично емулзирање на телесните маснотии и нечистотии

- Содржи парфем кој ги отклонува и контролира непријатните мириси на урина

 • Ефикасност

- Ефикасен  при  ниски  концентрации  (od  0,5%)  како би се намалиле трошоците на чистење

 • Безбедност

- Производ кој не е класифицирана како опасен според CLP 
регулативата, што значи дека при ракувањето не е потребно користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО )

Oasis Pro 61 Premium

КИСЕЛО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КУПАТИЛА
 • Перформанси:  – Едноставно, брзо и без триење ги отстранува наслагите од воден каменец,
  остатоците од сапун и други нечистотии.​​

 •  Ефикасно – Редовната употреба на средството Oasis Pro 61 Premium го олеснува секојдневното одржување.

 • Безбедно – Oasis Pro 61 Premium кесата со средство сместена во Ecolab-овиот уред за дозирање оневозможува погрешна примена и обезбедува сигурна ракување.

Oasis Pro 62 Premium

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ 
 
 • Перформанси:  – Повеќенаменско средство за чистење на сите водоперливи површини. ​​

 •  Ефикасно – Благодарејќи на силната формулација трошокот на механичко работење е помал кај темелното чистење. 

 • Безбедно – Oasis Pro 62 Premium кеса со средство сместена во Еколабов уред за дозирање оневозможувачки на погрешна припрема и обезбедува сигурно ракување. 

Oasis Pro 64 Premium

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТОАЛЕТ 
 
 • Перформанси:  – Составот на производот овозможува ефикасно одстранување на органските
  наслаги и водениот каменец.​​

 • Ефикасно – Точната концентрација на работниот раствор од средството Oasis Pro 64 Premium обезбедува одлични резултати на чистење со ниски трошоци.

 • Безбедно – Oasis Pro 64 Premium кесата со средството е сместена во дозирните уреди на Ecolab со цел да се спречи погрешна примена и да се осигура безбедно ракување 

Please reload

bottom of page