top of page
Ecolab  Средства за Хигиена и дезинфекција на површини во тоалети и санитарии

MAXX Magic2

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ГОЛЕМА МОЌ НА КВАСЕЊЕ

 • Перформанс

-Производ со високи перформанси за употреба на различни подрачја, вклучувајки и индустрија

-Одличната компатабилност со материјалите и спречува оштетување на површините

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,25%) како би се намалиле трошоците во чистењето

- Го зголемува интервалот на редовното чистење и нуди одлични резултати во чистењето, посебно на порозните површини, како што се неглазирани плочки, во делови со висока фрекфенција на луѓе

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите, што значи дека не е потребно LZO при употребата

Oasis Pro 61 Premium

КИСЕЛО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КУПАТИЛА
 • Перформанси:  – Едноставно, брзо и без триење ги отстранува наслагите од воден каменец,
  остатоците од сапун и други нечистотии.

 • Безбедно – Oasis Pro 61 Premium кесата со средство сместена во Ecolab-овиот уред за дозирање оневозможува погрешна примена и обезбедува сигурна ракување.

 •  Ефикасно – Редовната употреба на средството Oasis Pro 61 Premium го олеснува секојдневното одржување.

Oasis Pro 62 Premium

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ 
 
 • Перформанси:  – Повеќенаменско средство за чистење на сите водоперливи површини. 

 •    Безбедно – Oasis Pro 62 Premium кеса со средство сместена во Еколабов уред за дозирање оневозможувачки на погрешна припрема и обезбедува сигурно ракување. 

 •    Ефикасно – Благодарејќи на силната формулација трошокот на механичко работење е помал кај темелното чистење. 

Please reload

bottom of page