top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

Automation Siemens_healthcare

Automation Siemens_healthcare

shutterstock_29072446

shutterstock_29072446

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

Sekumatic® FR  

 

Tечно благо алкално средство 

за чистење за  машинска подготовка 

на инструменти.

 

Карактеристики:

  • Висок степен на чистење на типични нечистотии во областа 

   на медицината, како што се крв, белковини, серум.

  • Добра подносливост на материјалот

  • Благо алкално средство,без тензиди 

Област на примена:

  • Чистење на хируршки инструменти и фиксирани ендоскопи, MIC, синтетички утензилии, на пр. од анестезија, хирургија и урологија, чевли за операциона сала, бебешки шишиња, лабараториско стакло во болница и друга медицинска опрема

 

Начин на употреба:

  • Се употребува во апарати за чистење и дезинфекција во медицината со 3-5мл/Л се користи кај сите видови на вода.

  • Соодветно е за хируршки инструменти и други медицински инструменти 

   и прибор кои може термички да се дезинфицираат на температура од 93°С.

  • За неутрализација да се користат 1-3мл/Л Sekumatic FNP или Sekumatic FNZ. 

 

Состав:

  Kалиумхидроксид , фосфати, силикати, алкалии, инхибитори на корозија, без тензиди.

 

Пакување: канистер 5Л

Sekumatic® FNP 

  

Sekumatic® FNP е течно средство за неутрализација и чистење за

машинска подготовка на инструменти.

 

Карактеристики:

  • Неутрализација со фосфорна киселина по алкaлно чистење.

  • Отстранување на варовник и други со киселина растворливи нечистотии. 

  • Погодно за сите материјали отпорни на киселина, но и за обоени метали, елоксиран алуминиум, никлован и хромиран материјал.

  • Содржи фосфорна киселина, не содржи тензиди 

 

Област на примена:

  • За неутрализација по алкално чистење и/или кисело претчистење за хируршки инструменти како и за синтетички утензили и еластомери (н.п. гума) од анестезија, хирургија, урологија и лабораториско стакло во болница и друга медицинска опрема. 

  • Освежување на метални инструменти (рефрешер-програм). 

  • Темелно чистење на хируршки инструменти со потоpување. 

 

Начин на употреба:

  • Се употребува во апарати за чистење и дезинфекција во медицината со 1-3 ml/L. 

   Се користи кај сите видови на вода.

  • За неутрализација на алкални остатоци во првиот чекор на плакнење по алкалното чистење нормална е доза од 1ml/L, поголема доза се применува само во исклучителни случаи, по потреба да се изврши и консултација со производителот на инструментите или машините.

  • За кисeло претчистење 1-3 ml/L на 40 до 60°С.

  • За темелно чистење на инструментите од племенит челик отпорен на киселина, во купката да се стави 5-10%-ен раствор за 10 до 15 минути.

  • Sekumatic FNP-растворот по неговото делување во секој процес мора комплетно да се замени 

 

Состав: Фосфорна киселина

Sekumatic® FDR

 

Tечно средство за 

чистење и дезинфекција за  

хемо-термиска машинска подготовка 

на инструменти.

 

Карактеристики:

  • Сигурно и добро чистење и дезинфекција на 60°C 

  • Не содржи алдехиди и е базиран на патентирана активна материја –Глукопротамин. 

  • Производот ги исполнува барањата на АК-BWA, на пр. pH-неутрален во применетиот раствор, без пена, погоден за вградливи материјали и на         пр.термолабилни инструменти, МИК, обувки за операциона сала, алуминуим/елоксал,контејнери и др.држачи) 

 

Област на примена: 

  • За дезинфекција и чистење во автоматски машини,при хемотермичка обработка на     пр.чистење и автоматска дезинфекција на термолабилни материјали( РДГ), кабли,кревети и корпи за чување на постелина.

  • Sekumatic FDR е тестиран и во програмата АК-BWA при обработка на душеци и  други држачи,полици и колички за деконтаминација. 

  • Производот исто така може да се применува при хемотермиска обработка на пр.текстил и садови во храна. 

Начин на употреба: 

  • Се употребува во апарати за чистење и дезинфекција (РДГ) во медицината се   употребува во работна kонцентрација од 5-10/Л на 60°C и 5 мин. еднократно плакнење. Се користи кај сите видови на вода.

  • За кревети и корпи за постелина се применува количина од 5-10мл на 60°C и 90-120 секунди еднократно плакнење.Покрај тоа се зема во предвид и обновувањето.

  • За сушење после дезинфекција и чистење се применува пХ-неутрален Sekumatic FKN.Во зависност од кавалитетот на водата може исто така да се употребува за плакнење Sekumatic FK. 

Состав: 

  Неjонски тензиди,алхохолни растворувачи,инхибитори на корозија.

  Во 100гр.средство ги содржи следниве активни материи:

  2,0 гр.Глукопротамин, 2,0гр.Дидецилметили-поли(оксетил)амониумхлорид; 

  0,75гр.Трибутилтерадецилфосфониумхлорид 

 

Пакување: Канистер 5Л

bottom of page