top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

Automation Siemens_healthcare

Automation Siemens_healthcare

shutterstock_29072446

shutterstock_29072446

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

ОСИГУРЕТЕ ДЕЗИНФИЦИРАНИ И СТЕРИЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Хирургијата, повеќе од било која друга област од медицината, има повисоки и покомплексни хигиенски барања. Прецизните и екстремно фините инструменти направени од различни материјали мора да се целосно дезинфицирани и доколку е возможно да се стерилизирани.

 

ВАШИ ГРИЖИ:

  • Комплексните инструменти со опасни нечистотии бараат чистење, дезинфекција истерилизација

  • Несоодветен избор на процеси и средства кои не се компатибилни со Вашите инструменти може брзо да ги оштети Вашите инвестиции.

  • Заштита на персоналот од контаминираните инструменти

 

Системите на Еколаб за чистење и дезинфекција со високи перформанси го прават веродостојно и безбедно репроцесирањето на хируршките инструменти во рачни и автоматски процеси. Уникатниот PerOxyBalance базираниот систем за дезинфекција Ви помага да имате флексибилни ендоскопи и други критични материјали брзо достапни како резултат на истовремено чистење и процес на дезинфекција.

 

Нашите системи и сервиси за подршка Ви помагаат во: 

  • Ефикасно и ефективно чистење и дезинфекција на медицински инструменти и алатки. 

  • Намалување на замена на инструменти со оптимална компатибилност на материјали. 

  • Усогласеност со строгите правила за хигиена и чистота во области со висок ризик

  • Заштита на персоналот со безбедно ракување со инструментите. 

  • Скратено време за репроцесирање.

bottom of page